Novol Plus 780 odstraňovač silikonu 1l
 • Novol Plus 780 odstraňovač silikonu 1l
 • Novol Plus 780 odstraňovač silikonu 1l

Novol Plus 780 odstraňovač silikonu 1l

188 /ks
155bez DPH
 • Detailní popis
 • Parametry
 • Značka
 • Hodnocení
 • Diskuze
Novol Plus 780 odstraňovač silikonu 1l

Nebezpečí
Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%) Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics
H304: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315: Dráždí kůži. H336: Může způsobit ospalost nebo závratě. H411: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry.
P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P260: Nevdechujte páry/aerosoly. P271: Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280: Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle. P301+P310: PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře (155). P331: NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P102: Uchovávejte mimo dosah dětí. P501: Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem o odpadech.
Kategorie a subkategorie výrobku: B/a Limitní hodnota obsahu VOC [g/L]: 850 Maximální obsah VOC ve stavu připraveném k použití [g/L]: 750
 
Kód produktu N39042
EAN 5900061380421
Značka NOVOL

0 hodnocení a 0 uživatelských recenzí

 • 5 0x
 • 4 0x
 • 3 0x
 • 2 0x
 • 1 0x
Zatím nikdo neudělil hodnocení.
Buďte první, kdo napíše hodnocení k tomuto produktu.
Máte dotaz na produkt? Položte otázku našim profíkům.

Zatím se nikdo na nic nezeptal.
Spinner
Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohly ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.