Dupont Cromax AB150 Centari Basecoat Binder pojivo 3.5L
 • Dupont Cromax AB150 Centari Basecoat Binder pojivo 3.5L
 • Dupont Cromax AB150 Centari Basecoat Binder pojivo 3.5L
 • Dupont Cromax AB150 Centari Basecoat Binder pojivo 3.5L

Dupont Cromax AB150 Centari Basecoat Binder pojivo 3.5L

2 890 /ks
2 388bez DPH
 • Detailní popis
 • Parametry
 • Značka
 • Hodnocení
 • Diskuze

Dupont AB150 3,5ltr Binder, rozpoštědlové pojivo do míchacího zařízení pro výrobu autolaků DuPont

Jen pro profesionální použití, není určeno k prodeji spotřebiteli.

Varování
n-butyl-acetát
Reaction mass of ethylbenzene and xylene
H226 - Hořlavá kapalina a páry.
H315 - Dráždí kůži.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P280 - Používejte ochranné rukavice. Používejte ochranné brýle nebo obličejový štít.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P260 - Nevdechujte páry.
P264 - Po manipulaci si důkladně omyjte ruce.
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou.
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
EUH208 - Obsahuje formaldehyd. Může vyvolat alergickou reakci.

Kód produktu AB150
Značka DuPont

0 hodnocení a 0 uživatelských recenzí

 • 5 0x
 • 4 0x
 • 3 0x
 • 2 0x
 • 1 0x
Zatím nikdo neudělil hodnocení.
Buďte první, kdo napíše hodnocení k tomuto produktu.
Máte dotaz na produkt? Položte otázku našim profíkům.

Zatím se nikdo na nic nezeptal.
Spinner
Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohly ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.