Ředidlo do epoxy primerů
 • Ředidlo do epoxy primerů
 • Ředidlo do epoxy primerů

Ředidlo do epoxy primerů

165 /ks
136bez DPH
Skladem ihned (9 ks)
 • Detailní popis
 • Parametry
 • Značka
 • Hodnocení
 • Diskuze
OrangeDOT Ředidlo do epoxy primerů

Signální slovo: nebezpečí
4-methylpentan-2-on isobutyl(methyl)keton

H-věty:
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry
H315 Dráždí kůži
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

P-věty:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P260 Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly.
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P308+P311Při expozici nebo podezření na ni: Volejte lékaře.
P501 Odstraňte obal v souladu s předpisy jako nebezpečný odpad.
Kód produktu 4283.0500
EAN 8592601428342
Značka OrangeDOT

0 hodnocení a 0 uživatelských recenzí

 • 5 0x
 • 4 0x
 • 3 0x
 • 2 0x
 • 1 0x
Zatím nikdo neudělil hodnocení.
Buďte první, kdo napíše hodnocení k tomuto produktu.
Máte dotaz na produkt? Položte otázku našim profíkům.

Zatím se nikdo na nic nezeptal.
Spinner
Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohly ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.