Míchaný odstín metalické barvy ve spreji 400ml
 • Míchaný odstín metalické barvy ve spreji 400ml
 • Míchaný odstín metalické barvy ve spreji 400ml

Míchaný odstín metalické barvy ve spreji 400ml

360 /ks
298bez DPH
Kód barvy

Kód barvy

Vyplňte prosím požadovaný kód barvy.

Skladem ihned (36 ks)
 • Detailní popis
 • Parametry
 • Značka
 • Hodnocení
 • Diskuze
Míchaný odstín metalické barvy ve spreji. 
Namíchaná a naplněná barva do spreje. Míchame všechny odstíny dle prřání zákazníka.
V objednávce prosím uveďte značku vozu a kód barvy (kód barvy zadáte v "košíku" v průběhu rekapitulace objednávky)


Nebezpečí
aceton Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes,cyclenes, aromatics (2-25%) Benzínová frakce (ropná), hydrogenovaná těžká 2-Methoxy-1-methylethyl-acetát
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P260 Nevdechujte aerosoly. P280 Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle. P284 V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte mýdlem a velkým množstvím vody. P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. P501 Odstraňte obsah / obal v souladu s místními předpisy.
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. EUH208 Obsahuje butanonoxim. Může vyvolat alergickou reakci. Bez dostatečného větrání je možný vznik explozivních směsí.
Kód produktu PrefillM
Značka Carsystem

0 hodnocení a 0 uživatelských recenzí

 • 5 0x
 • 4 0x
 • 3 0x
 • 2 0x
 • 1 0x
Zatím nikdo neudělil hodnocení.
Buďte první, kdo napíše hodnocení k tomuto produktu.
Máte dotaz na produkt? Položte otázku našim profíkům.

Zatím se nikdo na nic nezeptal.
Spinner
Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohly ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.