KS-50 Karosserie Dichtmasse průžný tmel 1ltr
 • KS-50 Karosserie Dichtmasse průžný tmel 1ltr
 • KS-50 Karosserie Dichtmasse průžný tmel 1ltr

KS-50 Karosserie Dichtmasse průžný tmel 1ltr

629 /ks
520bez DPH
Skladem ihned (1 ks)
 • Detailní popis
 • Parametry
 • Značka
 • Hodnocení
 • Diskuze
126063 karosářský tmel, vhodný k přetmelení svárů a spojů karoserií, 1ltr. Brushable Seam Sealer. Výrobce Vosschemie

Jen pro profesionální použití


Nebezpečí
xylen
H226 Hořlavá kapalina a páry. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Nekuřte. P260 Nevdechujte mlhu nebo páry. Zabraňte uvolnění P273 do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít.
P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo vlasy): Veškeré kontaminované oblečení okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky. Pokračujte ve vyplachování.
P403 + P233 Skladujte na dobře větraném místě. Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou. P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah/nádobu ve schváleném zařízení na likvidaci odpadu v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy.
Kód produktu 150801
EAN 4102871508015
Značka Carsystem

0 hodnocení a 0 uživatelských recenzí

 • 5 0x
 • 4 0x
 • 3 0x
 • 2 0x
 • 1 0x
Zatím nikdo neudělil hodnocení.
Buďte první, kdo napíše hodnocení k tomuto produktu.
Máte dotaz na produkt? Položte otázku našim profíkům.

Zatím se nikdo na nic nezeptal.
Spinner
Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohly ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.