OD 3212 Tužidlo do plniče 540 extra rychlé 1 L
 • OD 3212 Tužidlo do plniče 540 extra rychlé 1 L
 • OD 3212 Tužidlo do plniče 540 extra rychlé 1 L

OD 3212 Tužidlo do plniče 540 extra rychlé 1 L

490 /ks
405bez DPH
 • Detailní popis
 • Parametry
 • Značka
 • Hodnocení
 • Diskuze
OrangeDOT tužidlo do akrylátových plničů řady 540. Tužidlo pro extra rychlé zasychání.
Balení 1 L

Jen pro profesionální použití

Varování
n-butyl-acetát, xylen, hexametylen-1,6-disokyanát
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. 
P101- Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102- Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210- Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261- Zamezte vdechování par.
P271- Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280- Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P302 + P352- PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P304 + P340- PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P370 + P378- V případě požáru: K hašení použijte práškový hasící přístroj/písek/oxid uhličitý.
P403 + P233- Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P405- Skladujte uzamčené.
P501- Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů.
EUH 204- Obsahuje izokyanát. Může vyvolat alergickou reakci.
Kód produktu 3212.1000
EAN 8592601321254
Značka OrangeDOT

0 hodnocení a 0 uživatelských recenzí

 • 5 0x
 • 4 0x
 • 3 0x
 • 2 0x
 • 1 0x
Zatím nikdo neudělil hodnocení.
Buďte první, kdo napíše hodnocení k tomuto produktu.
Máte dotaz na produkt? Položte otázku našim profíkům.

Zatím se nikdo na nic nezeptal.
Spinner
Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohly ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.