OD 3213 Utwardzacz do wypełniacza 540 szybki 1 L
 • OD 3213 Utwardzacz do wypełniacza 540 szybki 1 L
 • OD 3213 Utwardzacz do wypełniacza 540 szybki 1 L

OD 3213 Utwardzacz do wypełniacza 540 szybki 1 L

85,34 /sztuk
70,53bez VAT
W magazynie (5 sztuk)
 • Szczegółowy opis
 • Parametry
 • Marka
 • Oceny
 • Dyskusja
Utwardzacz OrangeDOT do wypełniaczy akrylowych serii 540. Utwardzacz szybkoschnący.
Opakowanie 1L

Tylko do użytku profesjonalnego

Ostrzeżenie
octan n-butylu, ksylen, heksametyleno-1,6-dicyjanian
H226 Łatwopalna ciecz i pary.
H315 Działa drażniąco na skórę.
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H332 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe.
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H336 Może powodować senność lub zawroty głowy.
P101- Jeżeli konieczna jest pomoc medyczna, należy mieć pod ręką opakowanie produktu lub etykietę.
P102- Chronić przed dziećmi.
P210- Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskier, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Zakaz palenia.
P261- Unikać wdychania oparów.
P271- Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
P280- Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/gogle.
P302 + P352- W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P304 + P340- W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i ułożyć w pozycji ułatwiającej oddychanie.
P370 + P378- W przypadku pożaru: Gasić proszkiem/piaskiem/dwutlenkiem węgla.
P403 + P233- Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać opakowanie szczelnie zamknięte.
P405 – Przechowywać pod zamknięciem.
P501- Zawartość/pojemnik usuwać przekazując do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych.
EUH 204- Zawiera izocyjanian. Może powodować reakcję alergiczną.
Kod produktu 3213.1000
EAN 8592601321353
Marka OrangeDOT

0 ocena a 0 recenzje użytkowników

 • 5 0x
 • 4 0x
 • 3 0x
 • 2 0x
 • 1 0x
Dotychczas nikt nie wystawił oceny.
Bądź pierwszym, który napisze ocenę tego produktu.
Masz pytania dotyczące produktu? Zadaj pytanie naszym specjalistom.

Dotychczas nikt się o nic nie pytał.

Powiązane produkty

Oceny
W magazynie
272,71 zł 225,38 zł
Oceny
Wyprzedane
171,20 zł 141,49 zł
Spinner
Cookies Cookies

Potrzebujemy Twojej zgody na wykorzystanie poszczególnych danych, abyś mógł wyświetlać m.in. informacje o Twoich zainteresowaniach. Kliknij „OK”, aby wyrazić zgodę.

Możesz odmówić zgody tutaj.

Tutaj możesz dostosować ustawienia plików cookie zgodnie ze swoimi preferencjami.